En  Fr  Nl  De  Tr  

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

 

 

 

TransAnatolie Tours

En  Fr  Nl  De  Tr  

 

 

 

Beschaving

 

 

 

Home ] Up ] Tours ] Turkije ] Tijdlijn ] Steden ] Musea ] Over Ons ] Site Map ] Zoeken ]

 

[ Beschaving ] AB ] Karahantepe ] Göbeklitepe ] Catalhoyuk ] Sumer ] Akkad ] Trojanen ] Hattiërs ] Assyrians ] Hittieten ] Phrygians ] Urartians ] Lydians ] Lycians ] Ionians ] Ontdek ]

 

Up

Oude Beschavingen van Anatolië-Turkije

 

   
Cultuurkaart (Culturelemap) van Turkije"Een land geplaatst aan het kern van de oudste continents van aarde..."
"De wegkruising van veel belangrijke routes sinds eeuwen..."
"Kleurrijk Anatolië..."
"Het land waaruit de zon opgaat..."
"Het schatkamer van beschavingen..."

 

   
Turkije wordt beschouwd als ‘de wieg der beschavingen’ en door het reizen door dit historische land ontdekken toeristen wat bedoeld wordt met deze woorden. Door de eeuwen heen hebben vele culturen zich hier thuis gevoeld. Tijdens de Nieuwe Steentijd (Neolithicum) begon de mens het land te bebouwen, veeteelt te bedrijven en aardewerk te produceren in het Turkse Catalhoyuk, één van de oudste nederzettingen ter wereld. De vroegste lagen van deze nederzetting gaan terug tot 6500 voor Christus. De erfenis van al die bewonderenswaardige culturen maakt Turkije het paradijs van informatie en culturele rijkdom. Hattis, Hettieten, Cariérs, Lelegiérs, Phrigiérs, Urarteérs, Lyciérs, Ioniérs, Doriérs, Aeoliérs, Perzen, Macedoniérs, Romeinen,  Byzantijnen,  Seldjoeken en Ottomanen hebben allemaal bijgedragen toe de geschiedenis van Anatolië.
   

Turkije-Kruispunt der Beschavingen

De archeologen aarzelen niet om Turkije voor te stellen als het kruispunt der beschavingen, omdat haar geschiedenis een aanvang neemt 250 000 jaar voor onze jaartelling. 

Volgens archeologen begint de geschiedenis van Anatolie met de paleotische periode. De eerste menselijke overblijfsdelen en de muurschilderingen werden gevonden in de omgeving van Antalya; in de karain grot rond 250 000 jaar geleden in de middellandse zee regio. Muurschilderingen van Antalya grotten zijn vergelijkbaar met die van Lascaux in Frankrijk en van Altamira in Spanje. 

In de paleolitische periode, leefden de mensen van de jacht en het verzamelen van voedsel. De landbouw begon rond 10.000 in Cayönü, eerste agrarische dorp, ligt op noorddeel van Mesopotamie; in het zuid-westen van Turkije, tussen de Tigris en de Eufraat en in de omgeving van Diyarbakir. In het eerste agrarisch dorp Cayönü hadden de bewoners huisdieren: de koe, het paard, het schaap en de hond en ze bakten hun brood van granen die ze zelf verbouwden. Daarenboven bewerkten ze koper en ijzer. 

 

 

   
Catalhoyuk

De Engelse archeoloog James Melleart stelt in zijn boek ”de dode sites en steden van aanstaande oosten” Catalhöyük als de oudste stad ter wereld. Hij doet dit ook in het tijdschrİft “Geo maart 1986". Catalhoyük was een stad van landbouw, veeteelt, een stad van pottenbakers maar vooral de stad van godinmoeder, symbool van overvloed, de vruchtbaarheid en de voortplanting. Gedurende neolitische tijdperk kent Anatolie parallellopend met Catalhoyük. Catalhoyuk ligt in de buurt van Konya, ten zuiden van het zoutmeer, Tuzgölü. Zeer vlug beleven andere regios deze calcolitische periode: periode van pottenbakken van zoetwatersmeren’s regio van Burdur-Isparta-Hacilar. Wij spreken over het 7e tot het 3e millenium. 

Het gebruik van gebakken, aarden, potten gaat in ons leven rond 4000 vc.  Lees meer

   
Trojaans (3000 vc)

Eerste vestiging in Troje. In Troje (3000-2500) bestond er een vergevorderde beschaving. Er werd handgevormd aardwerk opgegraven. Vanaf 2500 vc meende men “de schat van Priamos opgegraven te hebben “. Lees meer

   
Sumers

De Sumeriers, een volk uit het oude Mesopotamie ontdekten het spijkerschrift. Zij leerden het aan de bevolking van Anatolie gedurende de lange periode van 2500 tot 2000 vc. Lees meer

   
Akkad

Akkad, genoemd naar de stad Akkad of Agade, is het eerste Semitische rijk in Mesopotamië, ca. 2350-2150 v.Chr.

Akkad op de overzichtskaart van MesopotamiëHet is gesticht door Sargon I van Akkad die van daaruit zijn heerschappij eerst uitbreidde over geheel Babylonië (Sumer en Akkad) en vervolgens over de 'Vier Werelddelen': Elam, Noord-Mesopotamië en Syrië (Mari) met Cappadocië.

Onder hem en zijn opvolgers - de meest bekende is zijn kleinzoon Naram-Sin, die evenals hijzelf legendarische roem verwierf - was Akkad een centraal georganiseerde staat, met uitgebreid ambtenarenapparaat en aan het hoofd een koning met goddelijke waardigheid. Het bergvolk der Goetaeërs maakte aan deze staat een eind. Uit onderzoek is echter gebleken dat het waarschijnlijk een klimaatverandering was die de mensen uit de staat deed wegtrekken. Door de uitblijvende regen mislukte oogst na oogst.

Tufsteenkegels in Cappadocië

Het noordelijke, alluviale deel van Mesopotamië, waar Eufraat en Tigris elkaar het dichtst naderen, ten noorden van het eigenlijke Sumer, stond meer in het bijzonder bekend als Akkad. De Babylonische koningen noemden zich 'vorst van Sumer en Akkad'.

In de streek waar Akkad later zou ontstaan, zouden de eerste scholen zich gevormd hebben. Aangezien daar de eerste sedentaire mens zich vestigde, en daar ook een eerste vorm van maatschappij ontstond, ontstond tevens de noodzaak een onderwijssysteem in te voeren. Lees meer

Een akkadische inscriptie

   

Hattiërs

 

De Hattiërs waren een oud volk dat tot aan het 2e millennium v.Chr. Hatti in Klein-Azië, Turkije bewoonde, dezelfde regio in Anatolië waar daarna de Hettieten binnenvielen. De Hattiërs spraken geen Indo-Europese taal. Het Hattisch was een taal met onduidelijke affiliatie, maar men neemt thans aan dat zij verwant is met het noordwest Kaukasisch. Lees meer

   
Assyrians

De Assyrische handelsperiode; een belangrijke nieuwe impuls voor de ontwikkeling van Turkije kwam met Assyriers. Zij haalden metaal en wapens uit Anatolie en brachten de dingen gemanufactureerd als textiel, tapijten. Zij introduceerden ook het schrift. Deze handelscentra waren gelokaliseerd in Kültepe, de buurt van Kayserİ, oude Cesaree, de stad bekend met de zijden tapijten;  Acemhöyük in de buurt van Aksaray is ook bekend met de wollen tapijten;  en Alisar in de buurt van Hatuşaş. Hattusas is de hoofdstad van Hittiten. De Assyriers doorkruisten met imposante karavanen van ezels, muilezels, kamelen en honden de streek. Zij brachten zijde, tapijten en reukwaren uİt het oosten. De ruilgoederen waren koper, goud, zilver en ijzer uit Anatolie. Benevens het schrift leerden zij de Anatoliers hoe ze brons konden vervaardigen want zij verhandelden op hun handelsbeurzen eveneens tin. Lees meer

   
Hittiten

Anatolie beleefde het meest briljante tijdperk gedurende de bezettingsperiode van Hittiten van 2000 tot 1200 vc.

De Hittiten drongen Anatolie vanuit de Transkaukasie. Zij spraken een indo-europse taal, en namen het spijkerschrift van de Assyriers over. Het grote en rijke Hittitische Rijk breidde zich uit tot Babylon met grote delen van West-Anatolie en tot aan Egeische zee. De Hittitten verwisselden het spijkerschrift voor een moelijk ontcijferbaar hierogliefenschrift. Hun kunst was duidelijk beinvloed door de Assyriers. Hun wetgeving zou wel humaner geweest zijn dan die van de omringende oosterse volkeren. Iedereen in het land, ook de slaaf, had duidelijk omschreven rechten. Lijfstraffen werden er nauwelijks gegeven en grieven konden worden opgelost dor betaling. Het populaire vergeldingsrecht van “oog om oog, tand om tand “ werd als barbaars gezien.ook tegen overwonnen vijanden waren de Hititten ongewoon mild.

De Hittiten hadden gerealiseerd:

  • Een sociale,burgerlijke en een militaire organisatie,
  • De verdraagzaamheid tegenover ideen en godsdiensten van andere volkeren,
  • Een georganiseerde solidariteit. Elk najaar werd het offerfeest georganiseerd. gedurende dit feest bracht elke hitittenfamilie een deel van hun produkt naar de tempel. De koning en koningin zorgden voor de verdeling.
  • De voorbereidingen voor de eerste grondwet.
  • Het respect voor de vrouw; het is hittitte koningin Pudupelha die het oudste gekende verdrag ter wereld zal tekenen, namelijk het verdrag met de Egyptenaren gekend als het verdrag van Kades uit 1293 vc,
  • Een privaatrecht en een gerecht zonder corruptie.

kades_accord-hitits-egyptians.gif (158862 bytes)

De Hittitten worden overrompeld door middellandse zee volkeren en laten hun land over aan voorouders van de Grieken. Zij worden verslagen in de Trojaanse oorlog, waarvan wij de geschiedenis lezen in “Illias en Odysee" toegechreven aan Homerus van İzmir.

De Ioniers hebben de steden gesticht langs de Egeische kust: Efeze, Milete, Didyma, Priene, Smyrna, Foçee.

De tempel van Artemis te Efeze en het Mausoleum van Mausolos van Halikarnassus behoren tot de zeven wereldwonderen uit de oudheid.

De Romeinen, de Byzantijnen, de Seldjouken, de Ottomanen en de Turken doen deze geschiedenis, dit kruispunt van de geschiedenis leven en herleven.

De Griekse kolonisatie in Anatolie, Klein Azie begon met de Trojaanse oorlog, daarna begint de stichting van Ephese, Miletos, Didyma, Priene, Smyrna, Foçe, Byzanse, Olbea en Marseille. Lees meer

   
De Frygiers (rond 900 vc)

Hun rijk was op Centraal Anatolische hoogvlakte. Hun hoofdstad was Gordion. Beroemde gordiaanse knoop wordt tegenwoordig gebruikt voor Turkse tapijten. Het was de civilisatie van koper, ijzer en goud en liggen op vele plaatsen verspreid over het westen van Anatolie met de resten van tempels. De Frygische moedergodin Cybele.de moedergodinscultus heeft bij vele volkeren in Anatolie een belangrijke plaats ingenomen in het religeuze leven. De Frygiers namen het schrift en andere elementen van de Griekse cultuur over. De Frygische cultuur is op zijn beurt onder vreemde heerschappij blijVen voortbestaan. Het rijk van de Frygiers bestond slechts tot 680 vc. Lees meer

   
Urartians

858 - 650 V.CHR. Urartians vestigden een staat rond het Meer Van in oostelijk Anatolië. Ongeveer 300 jaar waren zij een regionale macht. Urartians was renowned voor hun architecturale capaciteiten in hun het plaatsen, plan en bouwtechnieken van tempels, palaces, administratieve gebouwen en kastelen. De tempels en palaces, met hun veelkleurige ontvangstzalen, merken de bijdrage van Urartu tot de geschiedenis van architectuur. Een andere belangrijke eigenschap van de kunst Urartian is hun muurschilderijen die heldere gekleurde geometrische en plant motieven met diverse dierlijke scènes combineren. De verfraaide bronspanelen, riemen, helmen, schilden en ketels hadden ook een belangrijke plaats in Urartian kunst.

   
De Lydiers

De Lydiers slokten voor een groot gedeelte hun territorium op en stichtten op ongeveer 60 km. van het huidige Izmir. Hun hoofdstad was Sardes. Het was hier dat de meest populaire uitvinding aller tijden werd gedaan: uitvinding van het geld. 

Koning Croesus stond bekend om zijn legandarische rijkdom. Lees meer

   
Lyciens

De geschiedenis van Lycian gaat aan de tijden Hittite terug toen zij mensen Lukka genoemd werden. Tijdens de klassieke tijden Likya, die in zuidwestelijk Anatolië werd gevestigd, was één van de belangrijkste bevoegdheden van zijn tijd tot zijn vernietiging door Persians. De opmerkelijke monumenten van Lycians waren hun huis-als steengraven die nog vandaag in zuidwestelijk Turkije kunnen worden gezien. Lees meer

   
Ioniers

De Ioniers hebben de steden gesticht langs de Egeische kust: Efeze, Milete, Didyma, Priene, Smyrna, Foçee.

De tempel van Artemis te Efeze en het Mausoleum van Mausolos van Halikarnassus behoren tot de zeven wereldwonderen uit de oudheid.  Lees meer

   

TransAnatolie Tour

 
 

 

Turkey

Turquie

Türkei

Turkije

Türkiye

 

 

 

Home ] Up ] Tours ] Turkije ] Tijdlijn ] Steden ] Musea ] Over Ons ] Site Map ] Zoeken ]

[ Beschaving ] AB ] Karahantepe ] Göbeklitepe ] Catalhoyuk ] Sumer ] Akkad ] Trojanen ] Hattiërs ] Assyrians ] Hittieten ] Phrygians ] Urartians ] Lydians ] Lycians ] Ionians ] Ontdek ]

 

Mail to info[at]transanatolie.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1997 TransAnatolie. All rights reserved.
Last modified: 2023-08-06
 
Explore the Worlds of Ancient Anatolia and Modern Turkey by TransAnatolie Tour: Ancient Anatolia Explorer, Asia Minor Explorer, Turkey Explorer; Cultural Tour Operator, Biblical Tour Operator, Turkish Destinations, Cultural Tours to Turkey, Biblical Tours to Turkey, Health and Cultural Tours to Turkey, Thermal, Thalasso Holidays in Turkey,  Archaeological Tours to Turkey, Historical Tours to Turkey, Cultural Heritage Tours to Turkey, Cultural Tours to Turkey, Hobby Eco and Nature Tours Holidays to Turkey,  Beach and Plateau Holidays in Tuirkey, Anatolian Civilizations, Ancient Cultural Museums in Turkey, Top Turkish Museums, Museums in Turkey, Anatolian Civilizations Museum, Istanbul Archeological Museum, Ephesus Museum, Mevlana Museum, Topkapi Museum, Museum of Topkapi Palace, Turkish Cities, Turkish Destinations, Ancient Cities in Turkey, Ancient Anatolian Cities, Turkey in Brief, Turkish Culture, Turks, Turkish Language, Turkish Philosophers....Circuits culturels en Turquie, Excurcions en Turquie, Vacances en Turquie, Circuits de Culture en Turquie, Circuits de Croyance en Turquie, Turquie, Villes Antiques en Turquie, Musees en Turquie, Empires Turcs, Revolution de Mustafa Kemal Ataturk, Turquie d'Ataturk, Culturele Tours in Turkije, Rondreizen in Turkije, Reizen naar Turkije, Culturele Rondreizen naar Turkije, Vakanties in Turkije, Groepsreizen naar Turkije, Turkije, Turkse  Geschiedenis, Geschiedenis van Turkije, Oude Steden in Turkije, Oude Beschavingen, Oude Anatolische Beschavingen, Turkse Steden, Turkse Musea, Musea in Turkije, Turkse Steden, Overzicht van Turkije, Turkije in het Kort, Turks, Turkse Taal, Turkse Gescheidenis, Osmaanse Rijk, Ottamaanse Rijk, Gezondheid Tours Vakanties in Turkije, Geloof Tours in Turkije, Culturele Tour Operator, Turkije Specialist